Jesteś tutaj: Start / Urząd Miejski / Wydziały

Wydziały

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Centrala – 76 870 20 21                         Sekretariat – 76 870 22 01                           Fax  -  76 870 22 02

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Jaworze

Jednostka

                                      Osoby

Nr pok.

Nr tel.

BURMISTRZ

Emilian Bera

10 A

101

Z-ca BURMISTRZA

Agnieszka Rynkiewicz

11

101

SEKRETARZ GMINY

Monika Żmijewska

10 B

101

SEKRETARIAT

Daria Ogrodowska

10

101

SKARBNIK GMINY

Anna Kołodziej

12

106

RADCY PRAWNI

Paweł Kogut, Lilla Gruntkowska

11 A

146

Kontrola Zarządcza i Szacowanie Ryzyka

Monika Kostrzewa- Księżuk

17

148

Audytor wewnętrzny

Andrzej Pluta

6

185

Wydział Organizacyjny

Sprawy pracownicze, zgłoszenia  ZUS

czas pracy

Archiwum zakładowe, sprawy socjalne ochrona danych, czas pracy

Krystyna Sasiela

Dagmara Pilch

Czesława Kozłowska

Justyna Skulska

24

24

22

22

131

131

130

130

Kancelaria

Anna Olko

8

134

Paulina Bańkowska, Kamila Liwińska

8

100

Bożena Bober,  Zdzisław Korybski

8

100

Praktyki, wybory

Agnieszka Rula

14

136

Spółki Gminy, umowy

Joanna Staszek

14

137

Sprawy administracyjno-gospodarcze 

Irena Mazur

13

160

Informatyka i komputeryzacja

Dawid Bania, Daniel Witkowski

3

138

Wydział  Funduszy  Europejskich

Naczelnik Wydziału

Alicja Lewkowicz

15

135

 

Agnieszka Machowska, Tomasz Kościów

15

151

Wydział  Infrastruktury  i  Rozwoju

Naczelnik Wydziału

Jacek Baszczyk

2

111

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Powierzenie obowiązków Kierownika

Referatu GN

Izabela Milaniuk

21A

120

Obrót mieniem komunalnym

Joanna Ejlak, Małgorzata  Nowak

21

123

Przetargi, podziały nieruchomości,

plan zagospodarowania przestrzennego

Jolanta Trojanowska

Lidia Wrońska

23

128

 

Sprzedaż lokali użyt., dzierżawa  garaży

Dominika Bury

23

122

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik

Natalia Paruch

5

116

 sprawy wydziałowe i mieszkaniowe

 inwestycje, zwierzęta bezdomne,

oświetlenie, drogi

gospodarka niskoemisyjna

Ewa Muczyńska

Barbara Listek

Tomasz Greniuch

Joanna Chlebicka

5

5

5

5

113

113

110

110

Administrator Cmentarza Komunalnego

In  Inez Wiosetek-Gawkowska              ul. Poniatowskiego 22

 

205

Ochrona  Środowiska

Krystyna Pańczyk, Iwona Żmuda

4

126

Referat Gospodarki Odpadami         ul. Zamkowa 2  - 76 871 14 20

 

Sprawy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Anna Kochanowska, Elżbieta Jakimowicz

Helena Szpilewska, Urszula Nowak

1

 

181

183

Referat Wodociągów i Kanalizacji     ul. Poniatowskiego 22              

p.o. Kierownik

Marek Klimecki

 

200

Zaopatrzenie, Majster

Franciszek Mazur, Andrzej Giese

 

200

Dział rozliczeń

Krystyna Mitaszewska, Wiesława Juszczyk

Beata Magolon, Ewelina Domagała, Grażyna Wabiszczewicz

 

202

Księgowość,

Beata Jastrzębska,  Marcin Stopczyński

 

208

Specjalista d/s  mechanicznych

Zbigniew Król

 

208

Oczyszczalnia Ścieków Małuszów    

 

                                          

 

76 873 84 25

605 058 412

Specjalista d/s gospodarki ściekowej

Laborantka

Emilia Domińska

Agnieszka Stańczak           

 

601 700 981

211

Przepompownia ścieków                  

 ul. Starojaworska

 

605 058 529

AKSUW       Paszowice                                          

 Ryszard Kawalec                                                   

 

661 430 374

SUW Park   ul. Parkowa                                               

 Arkadiusz Walasik                                             

 

215

Wydział Księgowości Urzędu

Naczelnik Wydziału

Dorota Gronostal

17

165

Księgowość Urzędu

Diana Paluchiewicz, Irena Kamińska,

 Helena Sienicka, Marta Szember, Karolina Łękawa

17 A

169

168

Płace, rozliczenie ZUS,

podatek VAT, przelewy

Janina Stempel

Edyta Michałków, Natalia Rogaczewska

25

25

170

171

Wydział Podatkowy i Windykacji Należności

Naczelnik Wydziału

Izabela Sozańska

9

155

Sprawy podatkowe

Elżbieta Kurek, Klaudia Jakimko 

Ewelina Pancerz

7

177

177

Sprawy windykacji należności

Anna Taratycka, Anna Gajda, Karolina Kaim

9

156

                                                        Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej          ul. Zamkowa 2          

Naczelnik Wydziału

Leszek Światkowski                                                  

7

190

Sprawy wydziałowe

 Małgorzata Haczkiewicz, Jakub Jagiełło

Roksana Lenart, Katarzyna Husar-Piątkowska

Jacek Bańkowski

7

7

7

194

192

192

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia             ul. Zamkowa 2

 Naczelnik Wydziału

  Wiesław Szymczyk

1

220

Profilaktyka uzależnień i zdrowie

dotacje dla organizacji pozarządowych dotacje dla przedszkoli , stypendia sportowe i za wyniki w nauce

Oświata, kultura

Wanda Kaczor-Wituszyńska

Paulina Misiura

Emilia Kowalczyk

Elżbieta Regulska

Dorota Janik

2

1

1

1

1

221

223

223

        223

        225

Stanowiska

Biuro Rady Miejskiej

Dorota Bober

Marta Dacko                       

18

76 870 24 89

140, 142

Zamówienia publiczne

Alicja Błońska

13

161

BHP

Janusz Budziński                           ul. Poniatowskiego 22

 

603 389 215

Obrona Cywilna

Ochrona Informacji Niejawnych

Henryk Kędziora                                   ul. Zamkowa 2                  

6

76 870 22 09

197

BIURO  OBSŁUGI  KLIENTA

Punkt Informacyjny - Kancelaria

Agnieszka Litwińska

1

230

Referat Świadczeń

Paulina Belica

 Izabela Paczyńska

2A

2B

500

236

Podatki i opłaty lokalne

Agnieszka Skutnicka

4

233

Działalność gospodarcza, koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

Magdalena Haczkiewicz

5

234

Sprawy wodno - kanalizacyjne

Danuta Szyłkonis

6

235

Kasa Nr 1

Jadwiga Rokosz

10

247

Kasa Nr 2

Iwona Pawlinow

11

248

Odpady komunalne

Krzysztof Chrzanowski

12

249

Wydziału Spraw Obywatelskich

Naczelnik

Dorota Szerszeń

2

241

Zgromadzenia, imprezy masowe,

sprawy wojskowe

Anna Marchlewska

2

241

 

Dowody osobiste, ewidencja ludności,  numery PESEL, rejestr wyborców

Anna Machna

Katarzyna Rutkowska

1

1

239

239

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Krystyna Chrapkowicz

3

246

 

Danuta Dobrzeniecka

4

245

 

 

 

 

     Poczta elektroniczna – um@jawor.pl                                           Strona internetowa – www.jawor.pl