Jan Białek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2016

Urodził się 1 stycznia 1927 r. w Sokolnikach. Ukończył pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na kierunku organizacja i zarządzanie oświatą w Instytucie Kształcenia Nauczycieli.
Pracę zawodową rozpoczął w Miejskich Warsztatach Mechanicznych w Jaworze. Następnie odbył służbę wojskową, a po niej pracował w Technicznej Obsłudze Rolnictwa w Legnicy, a następnie od 1951 r. w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Bolkowie na stanowisku zastępcy dyrektora.
W latach 1959-1973 zatrudniony w Zespole Szkół Zawodowych w Jaworze jako nauczyciel, a od 1963 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora. 1 września 1973 r. został mianowany przez Ministra Oświaty na stanowisko Inspektora Szkolnego, a po reorganizacji został powołany na stanowisko Inspektora Miejskiego w Jaworze.
W 1976 r. Wojewoda Legnicki powołał Jana Białka na Naczelnika Miasta Jawora, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie do czerwca 1990 r.
Jan Białek jest jednym z pionierów Jawora i jego stałym mieszkańcem. Zasadniczą część swojego życia zawodowego i społecznego poświęcił naszemu miastu. Gdy pracował w Zespole Szkół Zawodowych, dzięki staraniom kierownictwa szkoły do którego należał, w połowie lat sześćdziesiątych wybudowano nową szkołę oraz warsztaty szkolne. W okresie, kiedy pełnił obowiązki inspektora oświaty, zostało wybudowane nowe przedszkole przy ul. Armii Radzieckiej (obecnie ul. Piłsudskiego), utworzona została bursa międzyszkolna, a budynek po internacie Liceum Ogólnokształcącego został adoptowany na przedszkole. Rozpoczęto budowę szkoły podstawowej i domu nauczyciela w Bolkowie.
W okresie sprawowania funkcji Naczelnika Miasta, Jawor przeżywał okres rozkwitu, szczególnie w dziedzinie budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego. Przygotowano tereny pod osiedla Przyrzecze, Słowiańskie, Piastowskie, przy ul. Wrocławskiej i Armii Krajowej. Powstały osiedla domków jednorodzinnych im. Księcia Bolka, Zachodnie, przy ul. Kopernika i Młyńskiej. Przygotowano tereny pod budownictwo przy ul. Myśliborskiej, wykupiono tereny przy szosie do Legnicy. W okresie tym do użytku oddano trzy tysiące mieszkań spółdzielczych i 250 domów jednorodzinnych. Wybudowano także cztery przedszkola i jeden żłobek. Do użytku oddano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 2, wyremontowano salę gimnastyczną przy ul. Chrobrego oraz muzeum. Do eksploatacji oddano oczyszczalnię ścieków i związany z nią wielokilometrowy kolektor sanitarny wraz z przepompownią.
Wybudowano sześć nowych studni głębinowych, zmodernizowano wieżę ciśnień, tym samym likwidując problem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.
Poprawiono stan ulic w mieście, w szczególności znajdującą się w tragicznym stanie ul. Starojaworską. Powiększono o 5,5 ha teren cmentarza komunalnego. Rozwiązany został problem dostawy gazu oraz zaopatrzenie w ciepło osiedli spółdzielczych. Pozyskano nowe tereny pod kolejne cztery pracownicze ogrody działkowe. Przeprowadzono remont Ratusza.
W uznaniu jego dokonań najwyższe władze państwowe odznaczyły Jana Białka m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką ZHP, Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska i wieloma innymi wyróżnieniami.
Jan Białek do dziś nie zrezygnował z pracy społecznej. Przez wiele lat był wiceprzewodniczącym ZNP - przewodniczył Radzie Przyjaciół Harcerstwa, był wiceprezesem klubu sportowego "Jaworzanka". Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Jawora. Do 2000 r. pełnił funkcję Przewodniczącego KPEiR w Jaworze, nadal czynnie uczestniczy i pracuje na rzecz miasta i powiatu.
Ostatnie dziesięć lat jego działalności ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Za szczególny wkład pracy dla miasta Jawora został w 1997 r. odznaczony Odznaką Zasłużony dla Województwa Legnickiego.
Jego doświadczenie i aktywna podstawowa przy organizacji Międzynarodowych Targów Chleba zaowocowała historycznym spotkaniem Premiera Polski i Czech, oraz Marszałka Sejmu RP.
Z jego inicjatywy podjęte zostały rozmowy zmierzające do objęcia patronatem Prezydenta RP kolejnych edycji targów.
Jest inicjatorem budowy obwodnicy dla Jawora i współorganizatorem "Białych sobót" - programu bezpłatnych badań dla ludności.
Tytuł przyznany uchwałą nr XXV/201/2000 z dnia 27.10.2000 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie