Jan Pacak

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2016

Jan Pacak ur.w Gorzowie Wielkopolskim, zam. Jawor działalność społeczna Pana Jana Pacaka sięga 1990 r. kiedy to wraz z Panem Jackiem Krajewskim założył Jaworskie Stowarzyszenie Pomocy Ludziom i długi czas pełnił funkcję zastępcy prezesa JSPL. Brał czynny udział we wszystkich działaniach JSPL na rzecz ludzi ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (organizacja „mikołajek” dla dzieci w Rynku oraz „Pogotowia św. Mikołaja). Był inicjatorem powstania w siedzibie JSPL stołówki dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Jesienią 1992 r. z inicjatywy Pana Jana Pacaka oraz aktywnym wsparciu dra Jacka Krajewskiego i dra Leszka Dąbrowskiego w strukturach JSPL powstało koło pod nazwą „Bank Żywności i Sprzętu” zajmujące się pozyskiwaniem żywności oraz innych dóbr i przekazywaniem ich osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Od momentu powstania koła bank w większości spełniał potrzeby stołówki działającej przy JSPL. Wśród rolników ościennych Gmin Powiatu Jaworskiego organizowane były w okresie jesienno-zimowym zbiórki płodów rolnych, a w placówkach handlowych Jawora świąteczne zbiórki żywności, w znacznym stopniu urozmaicające zaopatrzenie w podstawowe artykuły w gospodarstwach domowych. Od wiosny 1997 r. Bank Żywności i Sprzętu uzyskał osobowość prawną jako Stowarzyszenie, czego następstwem było wyjście ze struktur JSPL. Na Walnym Zebraniu został wybrany Zarząd Stowarzyszenia, na czele którego stanął Pan Jan Pacak. Uzyskanie osobowości prawnej spowodowało konieczność organizacji biura stowarzyszenia, wyposażenia pomieszczeń magazynowych w sprzęt niezbędny do rozładunku i wydawania pozyskanych dóbr. Oprócz podstawowej działalności Bank Żywności pozyskiwał również środki finansowe z Unii Europejskiej, np. na projekt „Wystawki”, polegający na pozyskiwaniu od mieszkańców Jawora mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży itp. i przekazywanie go do gospodarstw domowych potrzebujących takiej pomocy. W 1997 roku Pan Jan Pacak był inicjatorem i współzałożycielem Federacji Polskich Banków Żywności, widząc w tym możliwość zwiększenia ilości pozyskiwanej żywności. Po uzyskaniu przez Federację osobowości prawnej Pan Jan Pacak został członkiem komisji rewizyjnej i pełnił w niej funkcję przewodniczącego. Powstanie Federacji umożliwiło kontakty z producentami żywności z całej Polski oraz spowodowało zwiększone możliwości pozyskiwania art. spożywczych. Bank jest corocznie organizatorem trzech zbiórek żywności (dwie świąteczne oraz jedna we wrześniu pod nazwą „Podziel się posiłkiem”, skierowana głównie do dzieci). Zbiórki są organizowane w największych placówkach handlowych byłego województwa legnickiego, jeleniogórskiego, oraz wałbrzyskiego. W trakcie jednej akcji zbierane jest 20 ton żywności przy zaangażowaniu 500 wolontariuszy. Pozyskana w ten sposób żywność trafia na świąteczne stoły rodzin potrzebujących takiej pomocy, a ze zbiórki wrześniowej do placówek lub organizacji zajmującej się dożywianiem dzieci.
Bank Żywności pod kierunkiem Pana Jana Pacaka rozszerzył zasięg swojej działalności – wspiera rodziny z terenu byłego województwa legnickiego, jeleniogórskiego i częściowo wałbrzyskiego. W roku 2014 r. Bank pomógł 23 tysiącom osób przeznaczając na ten cel 650 ton żywności. Pomoc przekazywana jest do organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym. Ze wsparcia żywnościowego Bank Żywności korzystają rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej. Pan Jan Pacak, obecnie emeryt, pełni w dalszym ciągu funkcję prezesa Zarządu Banku Żywności w Jaworze. Od roku 2009 jest również członkiem Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Założony przez niego Bank Żywności w Jaworze był pierwszym bankiem żywności w Polsce, brał czynny udział w powstawaniu i rozwoju idei banków żywności w naszym kraju. Polsce 2,5 miliona osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, a jednocześnie co roku 9 milionów ton żywności marnuje się. Banki Żywności pomagają rozwiązać ten paradoks.
Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jawora uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/90/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie