Mieczysław Michalski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2016
Mieczysław Michalski urodz.w Jaworze, zamiesz. Legnica rozpoczął pracę w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze 1 września 1986 roku; od 1 września 1991 r. pełni funkcję dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. Jest nauczycielem dyplomowanym, posiadającym kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, ekspertem z Listy Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z zakresu historii. Szkoła, kierowana przez p. Michalskiego, uzyskuje sukcesy w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim (jako jedyna szkoła w powiecie należy do grona szkół olimpijskich na Dolnym Śląsku) i międzynarodowym (m. in. wyróżnienia uczniów w polsko - ukraińskim konkursie fizycznym „Lwiątko”, w konkursie matematycznym „Kangur” oraz w konkursach niemieckojęzycznych). Podkreślić należy fakt, że uczeń przygotowany przez p. Michalskiego był finalistą szczebla ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Zdawalność egzaminów maturalnych uczniów liceum jest najwyższa w powiecie jaworskim, do roku 2013/2014 wyższa niż średnia na Dolnym Śląsku i w kraju. Liceum zostało kilkakrotnie uznane za najbardziej usportowioną szkołę ponadgimnazjalną w powiecie jaworskim. Dyrektor stwarza warunki wszechstronnego rozwoju ucznia, za co wielokrotnie otrzymał podziękowania od Kuratora Oświaty. W celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego organizowane są przedmiotowe obozy naukowe.Od dwudziestu pięciu lat w szkole organizowany jest Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Dyrektora I Liceum, w którym licznie uczestniczą absolwenci oraz uczniowie Liceum. Dyrektor ze środków własnych funduje puchar.Dzięki Jego staraniom szkoła uczestniczy w programach, których celem jest podniesienie jakości nauczania. Dyrektor nawiązał współpracę z Gimnazjum w Celle (Dolna Saksonia) i z Fundacją Dom Śląski w Konigswinter k /Bonn. Młodzież wyjeżdżała do Niemiec w ramach wymiany oraz na zajęcia seminaryjne. Szkoła regularnie współpracuje z uczelniami wyższymi. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z biologii, fizyki i chemii na Uniwersytecie Wrocławskim, a w ramach Festiwalu Nauk na Politechnice Wrocławskiej. Do szkoły regularnie przyjeżdżają pracownicy naukowi wrocławskich uczelni z wykładami dla młodzieży. Dyrektor współpracuje z lokalnymi instytucjami , umożliwiając młodzieży udział
w spektaklach i warsztatach teatralnych, lekcjach muzealnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz klubami sportowymi (JOK, Muzeum Regionalne, Komenda Miejska Policji, Dolnośląski Park Krajobrazowy, Sanepid, OSiR, Dom Małych Dzieci w Jaworze, przedszkola). Pan Michalski szczególnie dba o pielęgnowanie tradycji szkoły. Rokrocznie w grudniu organizuje obchody Patrona Szkoły, na które zaprasza przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych, sponsorów i instytucji, z którymi współpracuje szkoła. W stały kalendarz obchodów Święta Patrona wpisują się wycieczki uczniów do Krzeszowa, do Mauzoleum Piastów Jaworsko - Świdnickich, gdzie pochowany jest Bolko I.Dyrektor był inicjatorem i aktywnym członkiem Komitetów Obchodów kolejnych rocznic powstania szkoły (50-lecia, 55-lecia, 60-lecia i 65-lecia), pozyskując na ten cel środki i zabezpieczając logistycznie zjazdy. Absolwenci, którzy uczestniczyli w Zjazdach Absolwentów, wysoko oceniali przygotowanie imprez. Był współautorem okolicznościowych wydawnictw: „Zarys historii Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze”, „Karty z dziejów liceum 1946-2006”. Współpracuje z absolwentami, którzy organizują rokrocznie spotkania także z okazji 50-lecia matury. Obecnie pracuje nad przygotowaniem Obchodów 70-lecia Szkoły, której jest też absolwentem.Pan Dyrektor w sposób prawidłowy zapewnia uczniom i nauczycielom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Dzięki jego staraniom został założony w szkole monitoring wizyjny. Dyrektor dba o stan techniczny obiektu, wykonując w miarę możliwości finansowych naprawy i remonty bieżące. W szkole przeprowadzono szereg remontów, m. in. remont dachu, kapitalny remont szatni, tablicy rozdzielczej w sali gimnastycznej, kotłowni. Realizacja wielu zadań i przedsięwzięć była możliwa dzięki skutecznemu pozyskiwaniu sponsorów (np. remont toalet w szkole). Szkoła, kierowana przez Dyrektora Mieczysława Michalskiego, została bardzo dobrze oceniona w czasie ewaluacji całościowej przeprowadzonej przez wizytatorów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, zwłaszcza obszar „Zarządzanie” uzyskał wysoką ocenę.Mieczysław Michalski znany jest również z działalności w harcerstwie. To wieloletni członek Komisji Stopni Instruktorskich w Komendzie Hufca ZHP w Jaworze. Do 2007 roku był drużynowym 28 Drużyny Starszoharcerskiej „Pajęczyna”, pełnił funkcję Komendanta III Szczepu ZHP, współtworzył Kapitułę Stopni Wędrowniczych, pełnił funkcję opiekuna harcerstwa w szkole. Pełnił funkcję komendanta i wielokrotnie zastępcy komendanta obozu Hufca ZHP w Rozewiu. Wraz z prowadzoną przez siebie drużyną harcerską organizował obozy na Rozewiu oraz w stanicy w Bieszczadach, a także samodzielne – wędrowne obozy w Bieszczadach i Górach Świętokrzyskich. Czterokrotnie brał udział w „Białej Służbie” z okazji wizyt papieża Jana Pawła II w Polsce. W czasie wizyty Ojca Świętego w Legnicy pełnił funkcję szefa harcerskich służb porządkowych. Za swą działalność harcerską otrzymał Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP. Pracował w zespole partycypacyjnym przy Burmistrzu Miasta Jawora, którego zadaniem było opracowanie Strategii Rozwoju Miasta.Pan Mieczysław Michalski za pracę wielokrotnie był nagradzany przez Starostę Powiatu Jaworskiego, Kuratora Oświaty oraz otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy Krzyż Zasługi oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jawora uchwały Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/89/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie