Sesja Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2018

Informuję o obradach XLVII sesji  Rady Miejskiej w Jaworze zwołanej na dzień  21 marca 2018 r. , godz. 12:00w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Jaworze (Sala Rajców).

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu Nr  XLVI/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.
 2. Podjęcie  uchwał:

a)      w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2018 r. – druk nr XLVII-312 -2018,

b)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor- druk nr XLVII-313- 2018,

c)      w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/254/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 2 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr XLVII-302-2018,

d)     w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – druk nr XLVII- 308-2018,

e)      w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Jawor środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowym zakładom budżetowym– druk XLVII-309-2018,

f)         w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania   – druk nr XLVIII- 310  -2018;

g)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Rynek- Stare Miasto, Plac Wolności, Park Pokoju do ulicy Narutowicza- druk nr XLVII-301-2018,

h)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego – druk nr XLVII- 304-2018,

i)        w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jawor w 2018 roku - druk nr XLVII-303-2018 r.

j)       w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji”- druk nr XLVII- 311-2018,

k)     w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr XLVII- 305 -2018,

l)        zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Jaworskiej Karty Dużej Rodziny” – druk nr XLVII-306-2018, 

m)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Jaworskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika wraz z zatokami postojowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2835D ul. Chopina w Jaworze w km 0+147 – 0+370” - druk nr XLVII-307-2018;

n)      w sprawie podziału Gminy Jawor na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- druk nr XLVII-314-2018,

 • o)     w sprawie podziału Gminy Jawor na stałe obwody  glosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - druk nr XLVII-314-2018,

p)     w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie Jawor - druk nr XLVII-315-2018.

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jawor.
 2. Informacja Burmistrza Miasta Jawora na temat realizacji programu „Jaworska Karta Dużej Rodziny” za rok 2017. 
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jawora z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 r.
 4. Sprawozdanie z pracy: Komisji Kultury i Sportu ; Komisji Rodziny, Zdrowia  i Polityki Społecznej; Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej za 2017r.
 5. Sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał.
 6. Informacja Burmistrza Miasta Jawora z prac międzysesyjnych.
 7. Interpelacje, zapytania , odpowiedzi.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze

(-) Daniel Iwański