Komisja Budżetu i Finansów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2018

Zawiadamia się, że wdniu 20 marca 2018 r. o godz. 15:00, w sali nr 19  Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na
  2018 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLI/254/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 2 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Jawor środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowym zakładom budżetowym.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Jaworskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika wraz z zatokami postojowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2835D ul. Chopina w Jaworze w km 0+147 – 0+370”.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji”.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 10. Wolne wnioski i informacje.

 Przewodnicząca                             

Komisji Budżetu i Finansów

(-) Krystyna Ostapiuk