Rozwijanie współpracy interkulturowej między Jaworem i Niesky

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2017

1. Tytuł projektu / Projekttitel
Rozwijanie współpracy interkulturowej międzyJaworem i Niesky
Entwicklung der interkulturellen Zusammnearbeit zwischen Jawor und Niesky

2. Program/ Programm
Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 - 2020
Kleinprojektefonds (KPF)INTERREGPolen - Sachsen 2014-2020

3. Finansowanie / Finanzierung
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022
Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

4. Beneficjent/ Begünstigte
Gmina Miejska Jawor
www.jawor.pl

5. Partner projektu/ Projektpartner
Grosse Kreisstadt Niesky
www.niesky.de

6. Opis projektu/ Projektbeschreibung
Projekt zostanie zrealizowany w okresie od lipca do września 2017 r. W dniach 1.07-24.08.2017 zostaną przeprowadzone działania przygotowawczo-organizacyjne. Puntem kulminacyjnym projektu jest spotkanie miast partnerskich w dniach 25-27.08.2017 r. Ta data została wybrana nieprzypadkowo, w tym czasie odbywa się w Jaworze tradycyjne słynne Święto Chleba i Piernika, w którym wezmą udział zarówno partnerzy projektu, jak i delegaci z pozostałych miast partnerskich Jawora - Niepołomic, Roseto degli Abruzzi (Włochy) i Berdyczów (Ukraina). Jest to najlepszy czas na pokazanie osiągnięć partnerskich. Natomiast okres od 28.08-30.09.2017 to czas na część sprawozdawczą, kiedy to beneficjent rozliczy przyznaną dotację. Projekt zakłada wymianę doświadczeń partnerskich na dwóch poziomach:
1.Poziom samorządowej wymiany doświadczeń,
2.Poziom prezentacji praktycznych aspektów partnerstwa.
Ad.1 Przewidziano paradę z prezentacją miast partnerskich, spotkanie samorządowców i turniej strzelecki miast partnerskich.
Ad.2 Odbędą się prezentacje artystyczne zespołów z miast partnerskich oraz prezentacje wystawiennicze produktów regionalnych.
Ponadto projekt uwzględnia działania informacyjno-promocyjne.

Das Projekt wird ab Juli bis September 2017 durchgeführt. An den Tagen ab 01. Juli – bis zum
24. August 2017 soll organisatorische-und –Vorbereitungsphase erfolgen. Der Kulminationspunkt ist das Treffen/Meeting der Partnerstädte an den 25-27 August 2017. Das Datum wurde nicht zufällig gewählt, denn es findet an diesem Termin in Jawor traditonelles, berühmtes Fest des Brotes und des Lebkuchens statt. An diesem Fest nehmen alle Partnerstädte (Niesky – De, Roseto degli Abruzzi – It, Berdyczow – Ukraina, Niepołomnice -Pl teil. Es ist beste Zeit ,alles was Gute in den Partnerstädten ist, zu präsentieren. Ab 28. August bis zum 30. September 2017 erfolgt Rechnungslegung und
meritorische Berichterstattung. Im Projekt soll Erfahrungsaustausch auf zwei Ebenen erfolgen:
1. Selbsverwaltung und Erfahrungsaustausch;
2. Präsentation der praktischen Aspekten der Partnerschaft;
Ad. 1 Umzug/Parade der Partnerstädte , das Treffen der Beamten und Schießturnier zwischen
Partnerstädten.
Ad. 2 Es finden auch Künstlerpräsentationen aus Partnerstädten statt und es warden auch Partnerstände mit regionalen Produkten zum Probieren präsentiert.
Informations-und Oeffentlichkeitsarbeit.

7. Cel projektu (rezultat) / Projektziel (Resultat)
Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy partnerskiej, która przyczyni się do wzrostu atrakcyjności kulturowej obszaru pogranicza.
Im Rahmen des Projektes soll eine Intensievierung
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
erfolgen. Gleichzeitig soll sie zur kulturellen

8. Wskaźniki/ Indikatoren
Liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach realizowanych w ramach projektu/ Anzahl der Personen, die an den gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen des Kleinprojektes teilnehmen – 210 (96 PL, 72 SN, inni/sonstige - 42)
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów/ Anzahl der veranstalteten Treffen, Konferenzen, Seminare - 5

9. Czas trwania projektu/ Laufzeit des Projektes
01.07.2017 - 30.09.2017

10. Wydatki projektowe/ Projektausgaben
Łączne wydatki/ Gesamtausgaben (100 %) - 28 242,80 EUR
Kwota środków z EFRR/ Beantragte EFRE-Mittel (85 %) - 24 006.38 EUR
Środki z budżetu państwa/ Staatliche Mittel (5 %) - 1 412,14 EUR
Środki własne/ Eigenmittel (10 %) - 2 824.28 EUR